242,6 млн. лв. ще влязат в образованието чрез национални програми

26-03-2022     0      616

Общо 242,6 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година в предучилищното и училищното образование чрез 21 национални програми. Министерството на образованието и науката (МОН) публикува проектите им за обществено обсъждане днес. Две от програмите са нови, други са обогатени с още модули, а някои от миналогодишните със сходни дейности са обединени.

Новата национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ ще инвестира 90 млн. лв. в личностното развитие на учениците чрез занимания с колективни спортове и изкуства. Освен учители, в заниманията с децата могат да се включат професионалисти от танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и треньори по различни видове спорт. Очаква се до 70 000 ученици да участват в до 6000 групи и отбори.

С 10 млн. лв. по другата нова програма - „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, ще се осигурят възнагражденията на не по-малко от 900 медиатори и социални работници – както вече назначени, така и нови. Ще се финансират също дейности с поне 50 000 родители от уязвими групи и със слабо отношение към образованието. Целта е техните деца да влязат в детски градини или училища.

Програма „Иновации в действие“ е разширена и допълнена. По нея ще се разработят методика и обучителни ресурси за STEM образование. Те ще бъдат приложени във вече изградените STEM центрове в 263 училища в страната и в други 1980 училища, в които ще се изградят STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост. По същата програма училищата ще обменят успешни иновативни практики, ще се закупуват материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване.

По програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" ще се подкрепя целодневното обучение и експерименталната работа по природни науки в профилираните училища. За поредна година ще се инвестира в уроци в музеи, посещения на театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с учебното съдържание. Ще се подобрява библиотечната среда и ще се изграждат площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Ще се създават и условия за достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности, ще се повишава сигурността в училищата чрез видеонаблюдение и други технически средства.

Чрез националната програма "Заедно за всяко дете" през 2022 г. ще продължи подпомагането на екипите за обхват за включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система. Ще се финансират партньорства с родителите и подкрепа за социализацията на учениците в училище.

С бюджет от 2,509 млн. лв. по национална програма "Мотивирани учители и квалификация" учителите ще могат да повишават и допълват своите знания и умения, а специалисти от сфери извън образованието ще могат да придобият педагогическа квалификация.

За втора година чрез националната програма „Отново заедно“ ще бъдат осигурени средства за туристически пътувания за ученици от I клас до XI клас за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. За целта са осигурени 22,6 млн. лв.

По национална програма отново е гарантирана възможността за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти. Запазва се програмата „Бизнесът преподава“, която дава възможност на специалисти от предприятията да влизат в час, както и на учители по специални предмети да осъвременяват подготовката си в предприятия. Продължава и програмата за модернизиране на професионалното образование чрез създаване на съвременни учебни програми и подобряване на материалната база.

По програмата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците ще се изграждат модерни кабинети в центровете за подкрепа на личностното развитие, където има занимания в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще се подкрепят и астрономически обсерватории и планетариуми, както и Националният дворец на децата. Ще се изграждат и кабинети за терапия и рехабилитация в центровете за работа с деца със специални потребности.
В националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ се предвижда разработването на помагало по български език като чужд за деца мигранти и чужденци, търсещи или получили закрила.

Остават националните програми „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Роден език и култура зад граница“, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, програмите за националното външно оценяване и ученическите олимпиади и състезания, така също за детските градини, информационните и комуникационните технологии в образованието. МОН ще продължи да подпомага общините в работата им за образователна десегрегация, както и да финансира наемането на заместващи учители.

Проектите на програмите бяха представени пред членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.

коментари

Добави своя коментар