63% от българите нямат застраховка „Живот“, всеки трети сключва полицата само при изплащане на ипотека

19-03-2022     0      511

Повече от 63% от българите, или близо две трети, нямат застраховка „Живот“. Причината е, че или не са достатъчно информирани за този вид застраховки и не са запознати с ползите от тях. 40% от хората посочват този аргумент като основна причина да нямат полица „Живот“.

Другите мотиви са липсата на необходимост от такава застраховка (28%). Третата причина е липсата на средства за такава полица (26%). Основната причина за това според 40% от отговорилите отрицателно на въпроса е недостатъчната им информираност за продуктите и ползите от тях.

Проучване на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и на сайта MoitePаri.bg показва, че това, което би накарало анкетираните да сключат застраховка „Живот“, е, за да обезпечат себе си и близките си при възникване на непредвидени събития, свързани с живота и здравето (41%). На второ място се нареждат онези, които не биха сключили застраховка (30%). На трето място са хората, които биха сключили полици, ако научат повече за животозастраховките и ползите от този застрахователен продукт. Те са 12% от всички анкетирани.

Сумата, която анкетираните биха могли да си позволят да плащат всеки месец за получаване на животозастрахователно покритие, е в размер на 50 лв. за 44% от анкетираните.

Проучването сочи, че 37% са сключили застраховка „Живот“, като преобладаващата част от тази група има такава във връзка с изплащане на кредит и неговото обезпечаване (32%). С малка разлика от тази група са потребителите, които сами са осъзнали необходимостта и предимствата от сключване на застраховка „Живот“, като са избрали инвестиционна застраховка с цел да получат едновременно рисково покритие и да извлекат полза (под формата на доходност) от инвестиционната компонента на този тип застраховка (27%).

На трето място, или 21%, се нареждат хората, които притежават класическа спестовна полица. Основният мотив, който е бил водещ, за да бъде сключена застраховката, е с цел подсигуряване на семейството при възникване на непредвидени ситуации (31%). На следващо място като мотив се нарежда постигане на предварително определени житейски цели (21%), както и онези, които са сключили застраховка „Живот“, за да отговорят на задължително изискване на банката във връзка с отпускане на кредит (19%).

По отношение избора на застрахователна компания резултатите от проучването показват интересна закономерност за онези, които са сключили застраховка „Живот“, като преобладаващата част посочват, че изборът им е бил в резултат на предложение на банката, във връзка с отпускане на кредит (32%).

На второ място се нареждат онези, които са направили своя избор, избирайки застрахователна компания с традиции в застраховането (21%), и на трето място са онези, които са избрали такава след предложение на застрахователен брокер/ агент (19%).

Близо половината от сключилите застраховка „Живот“(48%) заявяват, че притежават високо ниво на информираност и са добре запознати с всички условия по сключената от тях застраховка – покрити рискове, изключения (случаи, при които застрахователят не дължи обезщетение), формиране на застрахователни плащания и др. Все пак над половината от притежателите на полици „Живот“ не са изцяло запознати с условията по тях, което може да доведе до потребителска неудовлетвореност в бъдеще.

Финансовите възможности и готовността за заплащане на месечна сума по застраховка „Живот“ се оказва една и съща както при онези, които нямат животозастраховка, така и при останалата група анкетирани. Сумата от 50 лв. на месец се посочва като разход по нея сред преобладаващата част от групата, която притежава такава застраховка (29%).

Между 50 и 100 лв. заделят всеки месец близо 16% и също толкова не са запознати с месечния разход, който правят.

Проучването е изготвено в периода 23.02-07.03.2022 г. в онлайн среда, като в него са взели участие общо 371 участници. 

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери в България, се увеличава през 2021 г. в сравнение с 2020 г., сочат пък данните на Комисията за финансов надзор (КФН), публикувани на сайта й.

Премийният приход от застрахователните брокери е малко над 1,8 млрд. лева в края на 2021 година при 1,7 млрд. лева година по-рано, което представлява ръст от почти 6 на сто на годишна база.

Основен дял от него идва от брокерите със седалище в България – 1,657 млрд. лева към края на 2021 г. спрямо 1,577 млрд. лева към края на 2020 г. Ръстът на годишна база е 5%.

Увеличава се и премийният приход, реализиран чрез застрахователни брокери със седалище в друга държава – почти 151 млн. лева към края на 2021 г. при 139,7 млн. лева към края на 2020 г., или с 8% повече.

Най-голям е делът в премийния приход на застраховките, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства (МПС) – 781,9 млн. лева от застрахователните брокери, базирани в България, в края на 2021 г. За предходната година сумата възлиза на 742,3 млн. лева, т.е. на годишна база има увеличение от 5,3%.

На второ място са приходите от застраховка на сухопътни превозни средства - 457,8 млн. лева в края на 2021 г. при 420,8 млн. лева към края на 2020 г., или с 9% повече на годишна база. През миналата година

премийният приход от застраховките за пожар и природни бедствия е 116,4 млн. лева при 81,9 млн. лева в края на 2020 г., което е ръст с 42% на годишна база.

Увеличение има и при премийния приход, реализиран чрез застрахователни брокери, за застраховките при злополука и заболяване.

От полици за злополука брокерите са събрали 18,243 млн. лева към края на 2021 г. при 16,95 млн. лева към края на 2020 г., което е със 7,6% повече на годишна база.

От здравни застраховки събраната сума е за 33,7 млн. лева към края на миналата година при 28,3 млн. лева към края на 2020 г., или с 19% повече, сочат още данните на Комисията за финансов надзор. 

коментари

Добави своя коментар