Новоизбрани кмет и общински съветник положиха клетва

02-04-2024     0      190


Новоизбраният на частичните местни избори на 10 март 2024 г. кмет на кметство Лютиброд Елена Коцева (ПП „ГЕРБ“) и новоизбраният общински съветник в Общински съвет (ОбС) - Мездра Данаил Димитров (Местна коалиция „ЗНС“), който беше обявен за избран за общински съветник с Решение №229-МИ/ 14.03.2024 г. на Общинската избирателна комисия след предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник Борислава Христова поради назначаването й за заместник-кмет на община Мездра, положиха клетва. Това стана на редовното месечно заседание на местния парламент.
Данаил Димитров заменя Борислава Христова като член на Постоянните комисии „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост“, „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция“ и „Здравеопазване и социална политика“.
Приети бяха Средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на община Мездра за периода 2025-2027 г., Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 г. и 2025 г., Прогнозен размер на капиталовите разходи по Инвестиционната програма за общински обекти за периода 2024-2026 г., Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. и Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на Община Мездра.
ОбС упълномощи кмета Иван Аспарухов да подпише запис на заповед в размер на 1 753 892,63 лв. за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за изпълнението на Проект „Рехабилитация на общински път VRC 1082 /III-103/ - Мездрa - Боденец - Крапец - /VRC1032/, участък 1 от км 0+000 до км 2+408,12“.
Местният парламент даде съгласие Община Мездра да кандидатства с проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ за закупуване на два автомобила за нуждите на Домашния социален патронаж и на Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания.
Община Мездра получи картбланш да кандидатства, съвместно с Община Враца, с проектно предложение „Рекултивация на клетка 1.1. и клетка 1.2. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Рекултивация на регионални депа/ клетки на регионални депа за битови отпадъци" на Програма "Околна среда" 2021-2027 г.
Приети бяха Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Мездра и на Плана за действие към нея за периода 2021-2027 г. и Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през миналата година.
ОбС прие предложените от Община Мездра промени и утвърди актуализирана транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси.
Одобрени бяха извършените през 2023 г. от „ВиК“ ООД - Враца инвестиции на обща стойност над 100 000 лв. във ВиК-а инфраструктурата на територията на общината и предаване на управлението им от „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца“, след което да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация от „ВиК“ - Враца.
Отменени бяха изрични разпоредби от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ и приета актуализирана организационно-управленска структура на това предприятие.
Мирослав Гетов, снимки: Павел Петров
 

коментари

Добави своя коментар