В Борован: Организираха обучения на местни лидери

29-11-2023     0      198

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

 

 

В изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“  в периода м. август – м. ноември 2023 г. се проведоха 11 обучения – 5 с представители на партньорите по проекта и 6 – с местни лидери и заинтересовани страни. Лектори от „Сдружение Търговско-промишлена палата - Враца“, изпълнител на договор № Д-Д-24/07.04.2023 г. за „Организиране на обучения на местни лидери и заинтересовани страни“ представиха подхода водено от общностите местно развитие (ВОМР), процедурата за учредяване и управление на Местна инициативна група, процеса на разработване и приемане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, ролята на местните лидери за осъществяване на подхода ВОМР, процеса на кандидатстване с проектни предложения, включени в Стратегията за ВОМР, работата с ИСУН. Участниците в обучението се запознаха с отличителните характеристики на подхода на воденото от общностите местно развитие и неговото значение за интегрираното местно развитие и развитието на селските райони, подходите и етапите при стратегическото паниране,  изискванията към кандидатите, на които се предоставя финансова помощ по Стратегията за ВОМР, стъпки за успешно реализиране на проект, задълженията на бенефициентите. Специално внимание се отдели на мерките и проектите, които могат да се финансират чрез ВОМР. Интерес предизвикаха темите, свързани с екипната работа, изискванията към стратегиите за ВОМР,  индикаторите за изпълнение, процеса на управление, мониторинг и популяризиране на Стратегията, допустими и недопустими разходи.

Общо участниците в обученията са 170, от тях 79 са представители на публичния сектор (Общини и кметства, училища и детски градини, Център за подкрепа и личностно развитие), 32 - на стопанския сектор (фирми и земеделски производители) и 59 - на нестопанския сектор (читалища, НПО, църковни настоятелства, пенсионерски клубове, физически лица). От направената оценка на проведените обучения по проекта може да се направи извод, че всички участници в една или друга степен са доволни от полезността на получената информация, от представянето на лекторите и от организацията на самите обучения.

коментари

Добави своя коментар