Назначават нови служители за поддържане на гробищните паркове?

20-11-2023     0      272

"Приемане на измененията в числеността и структурата на персонала на Общинско предприятие „Обредни дейности“ във Враца ще осигури оптимален числен състав за ефективно и качествено извършване на своя предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и задълженията на ръководството и персонала в предприятието." Това се казва в докладната на кмета Каменов до Общинския съвет. И продължава:

"Ще създаде условия за бърза реакция и контрол при изпълняваните дейности, ще повиши качеството на предлаганите услуги, ще доведе до по - висока събираемост на дължимите такси от граждани и наследниците на покойниците в гробищните паркове на територията на гр. Враца.

За изпълнението на възникналото задължение на предприятието за почистване на цялата площ на гробищните паркове, включително и на гробните места, съгласно чл. 13 от Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца, възниква необходимост от назначаване на нови служители, като едновременно с това  се извърши и оптимизация на съществуващия персонал.

При мотивите, изложени по-горе, и при наличните обстоятелства за ефективното функциониране и управление на предприятието на-Враца предлагам промяна в частта, касаеща числения състав и структурата на предприятието и привеждане на наименованието на длъжностите в съответствие с „Националния класификатор на професиите и длъжностите“, както следва:

1.Трансформиране на длъжности:

1.1. Длъжността „Организатор дейности почистване“ (в момента вакантна) – 1 щ. бр. да се трансформира в длъжност „Багерист” – 1 щ. бр.

Целта на трансформирането на длъжността е обслужване на наличния мини багер- собственост на предприятието, от квалифициран служител, което от своя страна ще подобри условията на труд и частично ще замени тежкия ръчен труд с машинен такъв при зариване на гроб и изкопаване на гробни места.

Функциите на „Организатор дейности почистване“, а именно организиране работата на общите работници ще се поемат от „Организатор ТОРД“, чиито функциия в момента са да организира и контролира дейността на „гробари“ и „завеждащ бюро обредни услуги“ по отношение на траурните дейности и гробищните паркове.

1.2. Длъжността „Общ работник“(вакантна) да се трансформира в длъжност„Метач” – 1 щ. бр.

Тук целта е съдържанието на дейността да се приведе към изискването на „Националния класификатор на професиите и длъжностите“.

2. Разкриване на нови длъжности:

2.1. Длъжност „Метач“ – 1 щ. бр.

Във връзка с повишаване качеството на почистване на гробищните паркове на територията на гр. Враца е необходимо увеличаване на персонала, зает с тази дейност в предприятието.

 2.2. Длъжност „Администратор“ – 1 щ. бр.

Разкриването на тази длъжност се налага, поради въвеждането на таксата за годишното почистване на всички гробни места на територията на гробищните паркове на гр. Враца, които към момента са около 17 хиляди. Разкриването на длъжността е с цел да се организира, обработи и оптимизира дейносттa по изпълнение на дейностите по инвентаризация, уведомление и инкасиране на таксите по ЗМДТ, които като брой през изтеклите четири години са се увеличили двойно.

С предложените изменения по отношение числеността и структурата на предприятието, увеличаването на общата численост на персонала в ОП „Обредни дейности“-Враца е с 2 щатни бройки, като от 20 стават 22 щ. бройки при следното разпределение:

1.  Директор – 1бр.;

2.  Счетоводител – 1бр.;

3.  Организатор весели обредно-ритуални дейности – 1бр.;

4.  Организатор  траурни обредно-ритуални дейности – 1бр.;

5.  Администратор – 1бр.;

6.  Касиер – 1бр.;

7.  Завеждащ бюро обредни услуги -3бр.;

8.  Гробар – 7бр.;

9.  Общ работник – 3бр.;

10. Метач – 2бр.;

11. Багерист – 1бр.

 

Предложените изменения на структура и числен състав на ОП „Обредни дейности“-Враца са представени в Приложение № 2.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 2, във връзка с чл. 24 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Обредни дейности“, предлагам на Вашето внимание проект за решение. "

Дали предложението ще стане факт ще решат новите общински съветници на редовното си заседание на 28 ноември.

 

 

 

 

коментари

Добави своя коментар