Представят на общинските съветници проектобюджета на Община Враца

12-02-2024     0      225

На извънредно заседание на 13 февруари от 16.00 часа, в Конферентната зала на общината ще бъде представен на местните сенатори проектобюджетът на община Враца за 2024 година.

Проектобюджетът за 2024 г. на Община Враца е изготвен в съответствие с годишните цели, приоритети и политики на общината, основни допускания и прогнозната макрорамка за страната. Разчетите са обвързани със средносрочната цел за поддържане на балансирано бюджетно салдо в средносрочен период. Изискванията на Закона за публичните финанси, стойностните показатели за Община Враца, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и решенията на Общински съвет - Враца са определящи при формирането на показателите в проекта на бюджет. Представеният проект на бюджет за 2024 г. е балансиран по приходна и  разходна части. Осигурено е съответствие със стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, приети с Решение № 346 от 05.05.2023 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решение № 847 от 28.11.2023 г. на Министерски съвет.

            Основна цел на проекта за бюджет за 2024 година е осигуряване на устойчиво и интегрирано местно развитие чрез оптимално разпределение на ресурсите  за осигуряване дейностите на общината, подобряване на жизнената среда и чистотата в населените места на общината, запазване на финансовата стабилност.

         Проектобюджетът за 2024 година е разработен при следните годишни цели:

- устойчиво балансиране на планираните дейности и разходните отговорности с ресурсите за тяхното осигуряване;
- постигане на устойчив ръст на местните приходи; 
- оптимизиране на качеството и обхвата на публичните услуги; 
- поддържане и подобряване на социалната и техническата инфраструктура в общината с оценка за икономическа обоснованост;
- поддържане на условия за прозрачност, публичност и граждански контрол при планирането и разходването на публичните средства.

         Проектобюджетът за 2024 г. е с приоритети:

изграждане, обновяване и поддържане на безопасни, достъпни и функционални публични пространства и зелени площи;
изграждане, ремонт и поддържане на улиците и пешеходните зони в населените места на общината;
обособяване и поддържане на зони за паркиране;
ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа;
подобряване ефективността на дейностите по чистота и управление на отпадъците;
ремонт и изграждане на улично осветление;
създаване на благоприятна среда за инвестиции.

           Представеният за одобрение от общинските съветници проект включва поетите ангажименти по общинския дълг, планирания нов общински дълг, финансов ресурс за обезпечаване на ангажименти по изпълнение и приключване на проекти по оперативни и други програми през 2024 година и средства за осигуряване на устойчивост на завършени проекти. Общинският дълг е планиран съгласно изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг.

         В чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси и в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца е предвидена възможност бюджетът на общината да се съставя, приема, изпълнява и отчита в програмен формат. Проектобюджетът за 2024 г. е разработен и по области на политики и бюджетни програми. 

       

коментари

Добави своя коментар